GoOrganic LogoTehnologija uzgoja

Izbor mesta za sadnju: Uz poštovanje svih uslova gajenja, leska se sadi na terenima sa nagibom do 8 %. Na strmijim terenima rigolovanje se obavlja po izohipsama, širine 2 m. Izuzetno je pogodna za terene podložne eroziji.

Priprema zemljišta: Sastoji se u rigolovanju i agromeliorativnih zahvata. Popravka plodnosti zemljišta se obavlja unošenjem organskih i mineralnih pre svih fosforno-kalijumovih đubriva. Optimalna dubina rigolovanja je 45 cm.

Izbor sorti: Treba voditi računa o biološko-privrednim osobinama i ekološkim činiocima. Posebno o nameni plodova (industrijska prerada, stona ili kombinovana upotreba), a posebno sa aspekta oplodnje. Sorte leske su uglavnom stranooplodne te se mora voditi računa o izboru glavne, dopunske i sorte oprašivača.

Rastojanja za sadnju: Leska u obliku žbuna sadi se u zavisnosti od svih uslova na rstojanju 4 × 4 m ili većim.

Vreme sadnje: Najpogodnije vreme i jedino koje obezbeđuje visok prijem je jesen. I to što ranije odmah po opadanju lišća sa sadnica. To je jako važno, pošto korenov sistem leske ima značajnu aktivnost tokom zimskog perioda. Uz to leska rano započinje vegetaciju te se jesenjom sadnjom obezbeđuje dobar kontakt između korena i zemljišta. Uspostavljanjem ovog kontakta sadnica započinje vegetaciju koristeći vodu i hraniva iz zemljišta, a ne samo svoje sopstvene rezerve.

Uzgojni oblik: Žbun se sastoji od 3-6 posebnih, skeletnih grana koje izbijaju iznad same površine zemlje. Na žbunovima se jednogodišnje grančice ne prekraćuju, već se samo proređuju.

Đubrenje: Đubrenje mladih voćaka se obavlja na osnovu analize plodnosti zemljišta.

Održavanje zemljišta: Zemljište se kako u mladim tako i u rodnim zasadima obrađuje i održava po sistemu jalovog ugara. S obzirom da leska zahteva velike količine vlage i uz to ima plitak korenov sistem čista obrada je isključivi način. U mladim zasadima mogu da se uzgajaju korisne uzrodice. U ovim zasadima jalovi ugar može da se kombinuje sa herbicidima.

Navodnjavanje: U našim uslovima je neophodna mera. U mladim zasadima se zalivanja obavljaju odmah posle sadnje iu više navrata tokom vegetacije. To se posebno odnosi na sušne period kada se intervento pospešuje ukorenjavanje i vegetativni porast. U rodnim zasadima jeske voda je posebno neophodna u fazi intenzivnog vegetativnog porasta i porasta ploda, neposredno pre očvršćavanja ljuske kao i u vreme formiranja i porasta jezgre.

Zaštita od bolesti i štetočina: Već je naglašeno da se leska u nas gaji bez redovne zaštite. Međutim nju napadaju ekonomski začajne bolesti i štetočine. Od bolesti spomenućemo pepelnicu, smeđu pegavost, rupičavos lišća, trulež plodova i bakterioze leske. Među štetočinama posebno su značajne lisne vaši, leskin smotavac, lešnikovua grinja i drugi. Samim tim sa uvećanjem površina i zastupljenosti leske stvoriće se i uslovi za intenzivniji napad parazita i štetnih insekata. U takvim uslovima budući proizvođači treba da se pripreme da sprovode interventna ili čak redovna zaštitna prskanja.Sadnice lešnika

Rasadnik sadnog materijala lešnika nalazi se 10 kilometara južno od Subotice u mestu Mala Bosna. Matičnjak je osnovan 2003. godine, a intenzivna proizvodnja sadnog materijala počela je 2006. godine.
Sav sadni materijal poseduje važeće uverenje Ministarstva poljoprivrede o sortnoj čistoći i važeće zdravstveno uverenje. Kupce pozivamo da se lično uvere u kvalitet sadnog materijala ali i da nauče nešto više o proizvodnji lešnika uz obilazak plantaža.
Plodna Bačka ravnica uz pravilnu i blagovremenu agrotehniku, kao i konstantan stručni nadzor daju sadnice odličnog kvaliteta!
Cenjeni kupci, za sezonu 2015/2016 u mogućnosti smo da Vam ponudimo sledeće sorte lešnika:
Halski džin, Tonda gentile romana, Istarski dugi, Mogul, Multiflorum, Ludolf, Rimski

najava

Pozivamo sve zainteresovane za uzgoj lešnika da posete naš rasadnik i lično se uvere o kvalitet sadnog materijala koji proizvodimo. Obilaskom proizvodnih zasada biće nam zadovoljstvo da sa vama podelimo 15-togodišnje iskustvo uzgoja, prerade i plasmana lešnika. Spremni smo da vam damo odgovore na mnoga pitanja vezana za sortiment, međuredno rastojanje, đubrenje, rezidbu, zaštitu, načina sadnje, sakupljanje, preradu i sve ostale teme vezano za lešnik.

KORISNI LINKOVI
Ministarstvo poljoprivrede
Pokrajinski
Pokrajinski za razvoj poljoprivrede
Republicki hidrometeoroloski zavod
Galenika Fitofarmacija
ChianChia
SkalaGreen